Rechtspositie

De WVSV maakt namens haar leden afspraken met de vakcentrales over collectieve arbeidsvoorwaarden voor het personeel van de Veiligheidsregio’s. Deze afspraken worden vastgelegd in de CAR(-UWO) Veiligheidsregio’s. De actuele versie van deze regeling vindt u op deze site.


Rechtspositie veiligheidsregio’s

Met uitzondering van personeel dat onder een eigen cao valt zoals een regionale ambulancevoorziening, maakt de WVSV in het LOAV bindende afspraken voor het personeel van de Veiligheidsregio’s. De in het LOAV gemaakte afspraken moeten door het Algemeen Bestuur (AB) van de individuele Veiligheidsregio worden vastgesteld in de vorm van een algemeen verbindend voorschrift.


CAR(-UWO) Veiligheidsregio’s

Onderstaande pdf biedt een actuele versie van de CAR(-UWO) Veiligheidsregio’s en daarmee inzicht in de tussen Veiligheidsregio’s en vakcentrales overeengekomen arbeidsvoorwaarden. Aanpassingen die op een later moment ingaan, zijn niet opgenomen. Wanneer aanpassingen van kracht worden, publiceert de WVSV op deze pagina een geactualiseerde versie van de CAR(-UWO) Veiligheidsregio’s.

De CAR(-UWO) Veiligheidsregio’s wordt aangepast als de onderhandelingen in het LOAV daar aanleiding voor geven. Ondanks zorgvuldige samenstelling en beheer kunnen gebruikers geen rechten ontlenen aan deze integrale tekst.


FLO-overgangsrecht

In het verleden zijn afspraken gemaakt over Functioneel Leeftijd Ontslag (FLO). Repressief brandweerpersoneel die op 1 januari 2006 in dienst waren kunnen aanspraak maken op het FLO-overgangsrecht. Op basis van dit overgangsrecht kan op een uittredeleeftijd van 56, 57, 58 of 59 jaar aanspraak bestaan op een uitkering van 75% netto gedurende een bepaalde periode. De daarvoor geldende regels en voorwaarden zijn opgenomen in de CAR(-UWO) Veiligheidsregio’s.


Expertisebureau FLO

De uitvoering van de gesloten FLO-akkoorden is complex. Voor advies en ondersteuning konden de Veiligheidsregio’s daarom tot 2022 terecht bij het Expertisebureau FLO. Met de oprichting van de WVSV is deze ondersteuning geïncorporeerd en één van de taken van het stafbureau WVSV. In het verleden zijn door het Expertisebureau FLO verschillende nieuwsbrieven uitgebracht om de inhoudelijk deskundige van de Veiligheidsregio’s te ondersteunen. Deze kunnen nog steeds behulpzaam zijn voor de uitvoering. Om die reden zijn de nieuwsbrieven uitgegeven vanaf maart 2017 opgenomen.


Nieuws en updates over FLO worden vanaf juli 2022 meegenomen als onderdeel van de publicaties vanuit de WVSV.


Veel gestelde vragen

De WVSV streeft ernaar veelgestelde vragen met betrekking tot arbeidsvoorwaarden voor het personeel van de veiligheidsregio’s, de CAR-(UWO) Veiligheidsregio’s en het systeem waarin deze tot stand komt te verzamelen en de antwoorden op deze site algemeen beschikbaar te stellen.

Wat is de Wnra?

De Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) regelt dat ambtenaren zoveel mogelijk dezelfde rechten en plichten krijgen als werknemers in het bedrijfsleven. De Wnra is per 1 januari 2020 in werking getreden. Als gevolg valt het gemeentelijk personeel sindsdien onder de CAO gemeenten.

Valt het personeel van de Veiligheidsregio’s onder de Wnra?

Nee, in de Aanpassingswet Wnra is een bepaling opgenomen die regelt dat de inwerkingtreding van de Wnra voor het personeel van de veiligheidsregio’s, met uitzondering van het personeel dat werkzaam is ten behoeve van een regionale ambulancevoorziening, uitgesteld wordt tot een bij Koninklijk Besluit te bepalen tijdstip.

Kennen de veiligheidsregio’s een CAO?

Nee, de CAR(-UWO) VR is geen collectieve arbeidsovereenkomst (CAO) in de zin van de Wet op de collectieve arbeidsovereenkomst, maar een arbeidsvoorwaardenregeling (AVR).

Wat is de CAR(-UWO) Veiligheidsregio’s?

De CAR(-UWO) VR staat voor twee overeenkomsten – een Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling (CAR) en een Uitwerkingsovereenkomst (UWO) die samen de arbeidsvoorwaarden voor veiligheidspersoneel bevatten.

De CAR bevat alleen afspraken over de belangrijkste elementen van de arbeidsvoorwaarden. De UWO vormt op onderdelen een nadere uitwerking van de CAR en regelt daarnaast een aantal secundaire arbeidsvoorwaarden.

Gelden de afspraken uit de CAR(-UWO) VR voor alle medewerkers van de veiligheidsregio’s?

Nee, sommige veiligheidsregio’s kennen ook personeel dat een andere CAO volgt, zoals het personeel dat werkzaam is ten behoeve van een regionale ambulancevoorziening dat onder de CAO ambulancezorg valt, of personeel van een GGD.

Wat is het LOAV?

Het LOAV is het Landelijk Overleg Arbeidsvoorwaarden Veiligheidsregio’s, het overleg tussen de WVSV en de vakbonden (FNV Overheid, CNV Overheid, CMHF en AC).

Het LOAV fungeert als opvolger van wat voorheen het LOGA en LOBA waren (het Landelijk Overleg Gemeentelijke Arbeidsvoorwaarden respectievelijk het Landelijk Overleg Brandweerspecifieke Arbeidsvoorwaarden).

Gelden afspraken die gemaakt worden in het LOAV rechtsreeks voor medewerkers van veiligheidsregio’s?

Nee, de afspraken uit het LOAV, zoals vastgelegd in de CAR(-UWO) Veiligheidsregio’s, moeten eerst nog door de veiligheidsregio’s worden vastgesteld in een lokale rechtspositieregeling. Dit is anders dan bij een CAO.

Hebben alle veiligheidsregio’s een gelijke rechtspositie?

Nee, hoewel alle veiligheidsregio’s de afspraken volgen die in het LOAV worden gemaakt zien we in de praktijk de volgende 3-deling:

  • VR’s met de CAR en eigen lokale regelingen
  • VR’s met de CAR-UWO en eigen lokale regelingen
  • VR’s met eigen lokale regelingen
Hoelang gelden gemaakte afspraken?

Afspraken gelden voor onbepaalde duur, tenzij anders blijkt of bepaald in de rechtspositie.

Dat er sprake is van een – weliswaar collectieve – arbeidsvoorwaardenregeling en niet van een CAO, betekent ook dat gedurende het hele jaar er onderhandelingen en wijzigingen in de arbeidsvoorwaardenregeling kunnen (en zullen) plaatsvinden. In tegenstelling tot een CAO, die telkens voor een bepaalde duur (bijvoorbeeld 1 of 2 jaar) wordt vastgesteld.