Over WVSV

De Werkgeversvereniging Samenwerkende Veiligheidsregio’s (WVSV) is een zelfstandige werkgeversvereniging met een eigen bestuur. Sinds 1 januari 2022 is de WVSV operationeel en zijn de taken van de VNG-Brandweerkamer overgenomen. De vereniging is verantwoordelijk voor de arbeidsvoorwaarden van ca. 28.000 medewerkers, waaronder beroepsbrandweer en brandweervrijwilligers.


Bestuur WVSV

De WVSV kent een Algemene Vergadering (AV) die bestaat uit de 25 voorzitters van de Veiligheidsregio’s. Daarmee vormt de AV een personele unie met het Veiligheidsberaad (VB). Een vijftal bestuurders uit de Bestuurlijke Adviescommissie (BAC) Brandweer vormen het bestuur. De bestuurders van de WVSV zijn lid van het Algemeen Bestuur (AB) van de eigen Veiligheidsregio waar zij als burgemeester aan verbonden zijn.


Ambtelijke ondersteuning

De ambtelijke ondersteuning voor het bestuur van de WVSV bestaat uit een drietal adviseurs vanuit de Raad van Commandanten en Directeuren Veiligheidsregio (RCDV), een bestuurssecretaris en een aantal inhoudelijk deskundigen.

De adviseurs zijn de schakel tussen de bestuurlijke- en ambtelijke organisaties van de leden. De bestuurssecretaris fungeert als ambtelijk secretaris van het bestuur en is het aanspreekpunt voor leden en derden. De inhoudelijke deskundigen kennen de sector, de uitdagingen in de uitvoering en beschikken over specialistische kennis op het gebied van wetgeving, arbeidsvoorwaarden en/of financiën. Zij zorgen met name voor de inhoudelijke ondersteuning van de onderhandelingsdelegatie.

“Goed werkgeverschap is belangrijk en daarbij helpt het om centraal passende arbeidsvoorwaarden af te spreken die recht doen aan de onuitputtelijke inzet van het personeel van de Veiligheidsregio’s”

Rudolph de Waard, Secretaris

Onderhandelingsdelegatie

Het bestuur vormt samen met drie adviseurs vanuit de Raad van Commandanten en Directeuren Veiligheidsregio (RCDV) en de bestuurssecretaris de onderhandelingsdelegatie (OHD).

De personele samenstelling van de onderhandelingsdelegatie is:

 • Paul Depla(Bestuurslid, Voorzitter)
  Burgemeester Breda, Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant
 • Lucas Bolsius (Bestuurslid, Vicevoorzitter)
  Burgemeester Amersfoort, Veiligheidsregio Utrecht
 • Petra Dassen-Housen (Bestuurslid)
  Burgemeester Kerkrade, Veiligheidsregio Zuid-Limburg
 • Sander Schelberg (Bestuurslid, Penningmeester)
  Burgemeester Hengelo, Veiligheidsregio Twente
 • Crys Larson (Bestuurslid)
  Burgemeester Wijdemeren, Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek
 • Wilma Mansveld (Adviseur)
  Directeur Veiligheidsregio Groningen
 • Diemer Kransen (Adviseur)
  Directeur en regionaal commandant brandweer Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland
 • Léon Houben (Adviseur)
  Directeur en regionaal commandant brandweer Veiligheidsregio Zuid-Limburg
 • Rudolph de Waard (Secretaris)

De OHD spreekt met de vakcentrales over de arbeidsvoorwaarden in het Landelijk Overleg Arbeidsvoorwaarden Veiligheidsregio’s (LOAV).


Organisatie

De WVSV is doelgericht en bescheiden ingericht en heeft zelf geen personeel in dienst. De bestuurssecretaris en inhoudelijke deskundigen van het stafbureau zijn verbonden aan het Nederlands Instituut Publieke Veiligheid (NIPV). De WVSV en het NIPV hebben daarvoor een dienstverleningsovereenkomst afgesloten.

Naast het NIPV is de WVSV verbonden met tal van andere organisaties, netwerken en gremia die actief zijn in het totale veld van Veiligheidsregio’s. Denk bijvoorbeeld aan de Bestuurlijke Adviescommissie (BAC) Brandweer van het Veiligheidsberaad, bestaande uit bestuurders vanuit de 25 Veiligheidsregio’s, de Raad van Commandanten en Directeuren Veiligheidsregio (RCDV), bestaande uit commandanten/directeuren Veiligheidsregio’s.


Statuten en reglementen

De statuten van de vereniging geven de werkingssfeer en de structuur van de vereniging aan. Zo bevatten de statuten bepalingen over onder andere het doel, het lidmaatschap, de algemene ledenvergadering en het bestuur van de vereniging.

Daarnaast kent de vereniging een huishoudelijk reglement dat regelingen bevat over interne aangelegenheden. Hierin staan de te volgen procedures voor de voorbereiding van de algemene ledenvergadering. Daarnaast staan er in het huishoudelijk reglement bepalingen over onder andere het financieel beheer, de benoemingsprocedure voor de leden van het bestuur en de contributieheffing.

Documenten vereniging WVSV