Wet normalisering
rechtspositie ambtenaren (Wnra)

11 augustus 2022


Het personeel in de dienst van de Veiligheidsregio’s valt onder de werkingssfeer van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra). Dit in tegenstelling tot personeel werkzaam bij de Politie, Defensie en de Rechterlijke macht. Op verzoek van de Veiligheidsregio’s is in de Aanpassingswet Wnra echter een bepaling opgenomen die regelt dat de inwerkingtreding van de Wnra voor het personeel van de Veiligheidsregio’s, met uitzondering van personeel dat onder een eigen cao valt zoals een regionale ambulancevoorziening, uitgesteld wordt tot een bij Koninklijk Besluit te bepalen tijdstip. Op korte termijn wordt geen wijziging in deze situatie verwacht.

Het gevolg is dat op het gemeentepersoneel vanaf 2020 de Wet op de collectieve arbeidsovereenkomst (cao) van toepassing is en het personeel van de Veiligheidsregio’s nog valt onder de Algemene wet bestuursrecht (Awb). Concreet leidt dit tot een Cao Gemeenten voor gemeentelijke organisaties en een Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling (CAR) voor de Veiligheidsregio’s. Om die reden is het niet mogelijk dat afspraken gemaakt over arbeidsvoorwaarden voor personeel in dienst van gemeenten rechtstreeks doorwerken op het personeel van de Veiligheidsregio’s.

Belangrijk voor het moment van inwerkingtreding van de Wnra is de lopende discussie over het onderscheid tussen vrijwilligers en beroeps bij de brandweer. Met het verschijnen van het rapport “De juridische kaders voor maximaal behoud van brandweervrijwilligheid in Nederland” van 7 oktober 2021 lijkt deze duidelijkheid (voorlopig) gegeven.

Behoud vrijwillige brandweer

Juridische kaders voor maximaal behoud van brandweervrijwilligheid in Nederland (Rijksoverheid)