Update onderhandelingen 2024

A-LOAV 10 mei

10 mei hebben de vakcentrales en werkgevers mondeling overeenstemming bereikt over de definitieve tekst van het onderhandelingsresultaat en over een oplossing ten aanzien van het opschuiven van de AOW-leeftijd in relatie tot het FLO-overgangsrecht.
 
In het LOAV van 22 mei aanstaande ligt het onderhandelingsresultaat en de LOAV-circulaire met als onderwerp ‘Opschuiven AOW-leeftijd en FLO-overgangsrecht’ ter accordering voor.
Na ondertekening van het bereikte onderhandelingsresultaat volgt een schriftelijke ledenraapleging.


A-LOAV 25 april

Op basis van toetsing bij de achterbannen hebben de vakcentrales en werkgevers op 25 april aan de hand van een concepttekst van gedachten gewisseld over een onderhandelingsresultaat die recht doet aan de wensen en verwachtingen van beide overlegpartners. Daarnaast is gesproken over de voorliggende oplossingsrichtingen ten aanzien van het opschuiven van de AOW-leeftijd in relatie tot het FLO-overgangsrecht.
 
Om te komen tot een aanvaardbaar onderhandelingsresultaat is afgesproken met een afvaardiging bijeen te komen om de concepttekst bij te stellen en op 10 mei een extra A-LOAV in te lassen.  


A-LOAV 10 april


10 april hebben de vakcentrales en werkgevers conclusies getrokken op basis van hetgeen na het A-LOAV van 12 maart in informeel verband is uitgewisseld. De uitkomst is dat overlegpartners mondeling overeenstemming bereikt hebben over loon en looptijd zonder aanvullende afspraken die de werkgever dient te kapitaliseren in loonruimte. Beide overlegpartners hebben toegezegd het mondelinge akkoord te toetsen bij hun achterbannen:
 
Het doel voor het A-LOAV van 25 april is te komen tot overeenstemming over de tekst van een principeakkoord en nader te overleggen over de voorliggende oplossingsrichtingen ten aanzien van het opschuiven van de AOW-leeftijd in relatie tot het FLO-overgangsrecht.


A-LOAV 12 maart


12 maart hebben de vakcentrales en werkgevers gereflecteerd op de overlegronde van 28 februari en is toenadering gezocht op het onderwerp loon en looptijd. Daarnaast is ook gesproken over de onderwerpen:

 • Tegemoetkoming ziektekosten
 • Duurzame inzetbaarheid  
 • Regeling vervroegd uittreden
 • Werkgeversbijdrage
 • Thuiswerkvergoeding
 • Groene arbeidsvoorwaarden
 • Toolbox leren en ontwikkelen
   
  Gelet op de voortgang is besloten het LOAV van 10 april om te zetten naar een ambtelijk LOAV (A-LOAV). Ook op 25 april vindt overleg plaats in A-LOAV verband en het eerstvolgende LOAV volgt op 22 mei. Doel is om in het LOAV tot een principeakkoord te komen en overeenstemming te bereiken over het onderwerp ‘opschuiven AOW-leeftijd in relatie tot het FLO-overgangsrecht’.
   
  Op 8 april vindt in klein comité een derde overleg plaats over de opgeschoven AOW-leeftijd in relatie tot het FLO-overgangsrecht.

A-LOAV 28 februari


28 februari hebben de vakcentrales en werkgevers onderhandeld over het onderwerp loon en looptijd. Daarnaast is ook gesproken over de onderwerpen:  

 • Toelage onregelmatige dienst
 • Waarde vakantie-uur en verlofsparen
 • Bijzonder verlof
 • Persoonlijk Levensfase Budget
 • Feestdag
 • Arbeidsomstandigheden
 • Reiskosten woon-werk
  Het overleg vond plaats in en open en goede sfeer en met voortzetting op 12 maart.
   
  Parallel aan de onderhandelingen vindt op 5 maart een tweede overleg plaats over de opgeschoven AOW-leeftijd in relatie tot het FLO-overgangsrecht.

A-LOAV 6 februari


Dinsdag 6 februari maakten de vakcentrales en werkgevers in het ambtelijk LOAV o.a. procesafspraken over de wijze van behandelen van de verschillende onderwerpen uit de inzetbrieven.
Naast deze procesafspraak is de circulaire Lbr. 24/03 vastgesteld en overeenstemming bereikt over de reactie op een brief van het A&O fonds Gemeenten.
 
In het volgende ambtelijk LOAV op 28 februari 2024 is het doel een eerste stap te zetten om overeenstemming te kunnen bereiken over o.a. loon en looptijd.
 
Parallel aan de onderhandelingen vindt medio februari een eerste verkenning plaats over de opgeschoven AOW-leeftijd in relatie tot het FLO-overgangsrecht.


LOAV 17 januari


Als start van de arbeidsvoorwaardenonderhandelingen zijn op woensdag 17 januari de inzetbrieven uitgewisseld tussen de WVSV en de vakcentrales FNV Overheid, CNV Overheid, CMHF en AC. Inzetbrieven met voorstellen voor het aanpassen van de arbeidsvoorwaarden voor het personeel in dienst van de veiligheidsregio’s. Met dit overleg zijn de onderhandelingen formeel van start gegaan in het Landelijk Overleg Arbeidsvoorwaarden Veiligheidsregio’s (LOAV). Het huidige arbeidsvoorwaardenakkoord loopt af op 1 mei 2024.
 
Inzetbrieven
In de eerste bijeenkomst zijn door overlegpartner over en weer met name vragen gesteld voor een beter begrip van de inzet.
De inzet van de werkgever is gebaseerd op de arbeidsvoorwaardennota en de ledenraadpleging daarover. De inzet van de vakcentrales is te lezen in een samengestelde inzetbrief.


Proces
Op respectievelijk 6 en 28 februari krijgen de onderhandelingen een vervolg in het ambtelijk LOAV (A-LOAV). Het eerstvolgende bestuurlijk LOAV staat begin april op het programma. Een bestuurlijk LOAV is uiteindelijk nodig om als overlegpartners te komen tot een principeakkoord.
Parallel aan de arbeidsvoorwaardenonderhandelingen spreken overlegpartners over hoe om te gaan met het opschuiven van de AOW-leeftijd in relatie tot het FLO-overgangsrecht.