Maatregelen voor duurzame
inzetbaarheid en werk/privé
balans

31 mei 2023

In het arbeidsvoorwaardenakkoord 2023 e.v. is overeengekomen om maatregelen te (onder)zoeken ter bevordering van duurzame inzetbaarheid en de balans tussen werk en privé. Met betrekking tot een Regeling voor Vervroegde Uittreding (RVU) en ontheffing nachtdiensten is afgesproken om voor 1 mei 2023 concrete voorstellen uit te werken. Na het overleggen van concrete voorstellen hebben overlegpartners in het Landelijke Overleg Arbeidsvoorwaarden Veiligheidsregio’s (LOAV) op 30 mei 2023 overeenstemming bereikt over een RVU en ontheffing nachtdiensten. De overeengekomen afspraken gelden voor het personeel in dienst van de veiligheidsregio’s, met uitzondering van het personeel in dienst van de veiligheidsregio’s die onder de werkingssfeer van een cao vallen.
Een nadere uitwerking volgt in de publicatie van de LOAV-circulaire.

Regeling voor Vervroegde Uittreding (RVU)

Medewerkers kunnen onder voorwaarden, met ingang van 1 januari 2024, aanspraak maken op de RVU. Deelnemen kan uitsluitend als de medewerker voor 1 januari 2029 de AOW-leeftijd bereikt en 40 of meer jaar bij de overheid heeft gewerkt, waarvan minimaal de laatste 10 jaar in dienst van een veiligheidsregio (of diens rechtsvoorganger). Daarnaast geldt de RVU voor maximaal twee jaar (24 maanden) waarbij de uitkeringsperiode aanvangt direct voorafgaand aan het bereiken van de AOW-leeftijd. Voor vaststelling van het aantal gewerkte jaren bij de overheid geldt de diensttijd voor het ambtsjubileum (CAR 3:19).

Voorwaarde is dat de afspraak over deelname aan de RVU (vanwege de fiscale consequenties) uiterlijk 31 december 2025 vastligt. De uitkering stopt uiterlijk op de datum dat de medewerker de AOW-leeftijd bereikt. Bij deelname aan de regeling volgt volledige uitstroom (ontslag). In een op te stellen vaststellingsovereenkomst verklaart de medewerker geen WW-uitkering aan te vragen.

Voor medewerkers met aanspraken op FLO-overgangsrecht geldt geen RVU. Voor deze groep geldt het FLO-overgangsrecht waarmee zij vervroegd kunnen uittreden.

Ontheffing nachtdiensten

Met ingang van 1 januari 2024 is een regeling ontheffing nachtdiensten meldkamerdomein van kracht voor brandweercentralisten en calamiteitencoördinatoren (CaCo’s). De regeling geldt voor medewerkers vanaf 57 jaar of ouder. Tot 2027 geldt een ingroeimodel. Ieder jaar kan een nieuw cohort medewerkers gebruik maken van de ontheffing, te beginnen met de 60-jarigen of ouder (2024), 59-jarigen (2025), 58-jarigen (2026) en 57-jarigen (2027).

Als voorwaarde geldt onder andere dat de medewerker 10 jaar of langer in een rooster met nachtdiensten binnen het meldkamerdomein van een veiligheidsregio, ambulance of politie, werkzaam moet zijn of in een 24-uurdienst bij een veiligheidsregio (of diens rechtsvoorganger).

Overlegpartners benadrukken dat het een gezamenlijke verantwoordelijkheid is van werkgever en medewerker om te voorkomen dat ontheffing nachtdiensten leidt tot een onevenredige belasting bij collega’s.

De ontheffing nachtdiensten is afgesproken ter verbetering van de arbeidsomstandigheden en in de wetenschap dat de collega’s van Politie en Ambulance op de gezamenlijke meldkamer reeds een dergelijke ontheffingsregeling kennen. In 2028 volgt een evaluatie.