Compensatieregeling


Mogelijk beroep op regeling

Medewerkers die als gevolg van de transitie van de bruto levenslooptegoeden, het versneld sparen of de afkoop FLO 60 jaar financieel nadeel ondervinden, kunnen mogelijk een beroep doen op de Compensatieregeling FLO-overgangsrecht. Om die reden zijn in het verleden in het Landelijk Overleg Brandweer specifieke Arbeidsvoorwaarden (LOBA) afspraken gemaakt over een compensatieregeling.

In ledenbrief 20/055 van 15 juli 2020 (kenmerk TAZ/U202000572) is de compensatieregeling nader uitgewerkt. In ledenbrief 21/028 van 3 mei 2021 (kenmerk TAZ/U202100397) is de compensatieregeling vertaald naar artikelen welke opgenomen zijn in hoofdstuk 9g van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling (CAR) en met ingang van 1 januari 2022 in werking treden.

In artikel 9g:14 CAR is onder andere opgenomen dat een centraal ingestelde paritair samengestelde commissie, de door de ambtenaar aangeleverde gegevens toetst om vervolgens een zwaarwegend advies richting de desbetreffende Veiligheidsregio uit te brengen. Tevens is opgenomen dat steekproefsgewijs een externe onafhankelijke partij deze adviezen toetst.

De centraal ingestelde paritair samengestelde commissie komt samen in de Landelijke Commissie Compensatieregeling (LCC) en bestaat uit een vertegenwoordiger namens de werkgevers, een vertegenwoordiger namens de vakcentrales en een door beide vertegenwoordigers aangedragen onafhankelijke voorzitter.

Het vereist veel expertise van de commissie om de door de ambtenaar aangeleverde stukken te kunnen beoordelen en vervolgens een zwaarwegend advies uit te kunnen brengen. Deze expertise is aanwezig bij de leden van de werkgroep Levensloop. Om die reden is gekozen om het secretariaat en de commissie te bemensen met de leden vanuit de werkgroep Levensloop. De commissie wordt bijgestaan en ondersteunt door de WVSV.

Ledenbrieven FLO overgangsrecht

Compensatieregeling transitie levensloop en versneld sparen

Presentatie FLO overgangsrecht

Extra bijeenkomst Compensatieregeling HRM-functionarissen 5 april 2022

Livestreams Compensatieregeling

Mogelijk beroep op nieuwe compenstatieregeling

De afgelopen jaren is veel gewijzigd in het FLO-overgangsrecht. Om medewerkers in deze wijzigingen mee te nemen zijn voor de verschillende doelgroepen in april 2022 livestreams uitgezonden. Deze livestreams zijn opgenomen om blijvend ter beschikking te kunnen stellen aan geïnteresseerden.

Aflevering Inkomstenbelasting

Aflevering Toeslagen